KamRa

Mladinski dnevni center KamRa
Ljubljanska 19, Radovljica

TEL: 04 537 24 30
GSM: 040 823 003

e-mail: kamra@guest.arnes.si

kontaktna oseba: Jasmina Šubic

Mladinski center je odprt od 11.00 do 19.00 ure,
za udeležence pa od 13.00 do 19.00 ure.

 

Mladinski dnevni center KamRa je na Ljubljanski cesti 19 v Radovljici v prostorih programa PUM začel delovati v mesecu oktobru 2015. Dejavnosti izvajajo strokovni delavci, ki imajo petnajstletne izkušnje pri delu z mladimi, ki so opustili redno šolanje. Že dlje časa smo opažali, da so potrebe po prostoru za mlade, saj so se na Ljudsko univerzo Radovljica obračali tudi starši osnovnošolcev in srednješolcev, predvsem glede učne pomoči in svetovanja v primeru konkretnih mladostniških težav. Ta potreba se je izkazala tudi pri pripravi strategije za mlade v občini Radovljica, tako da je razvoj in podpora delovanju mladinskega centra KamRa z zagotavljanjem vsebinskih, finančnih, kadrovskih in prostorskih pogojev med ukrepi v osnutku strategije.

Lokalna skupnost nima prostora za otroke in mladostnike, kamor bi lahko zahajali v popoldanskih urah. Prostor mladinskega centra je namenjen vsem otrokom in mladostnikom, ki želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova znanja, se družiti in povezovati. Udeleženci imajo možnost brezplačne učne pomoči ter individualnega svetovanja.

Glavni cilj mladinskega centra je široka in pestra ponudba izven šolskih dejavnosti za mlade in otroke. Cilj je povezovanje otrok in mladih ter tudi starejših, preko različnih skupnih aktivnosti. Cilj je vključevanje otrok v lokalno skupnost.

Aktivnosti:

 • kuharske delavnice
 • filmske delavnice
 • preventivne delavnice
 • socialne igre
 • delavnica o zeliščih
 • družabne igre
 • športne aktivnosti
 • individualna učna pomoč (inštrukcije in pomoč pri domačih nalogah)
 • individualno svetovanje za otroke, mladostnike in njihove starše
 • možnost uporabe računalnikov
 • namizni nogomet, pikado
 • zaposlitvene delavnice (kako napisati prošnjo, kako se obnašati na razgovoru, veščine komuniciranja…) – izvedba: zunanji sodelavci iz področja zaposlovanja

Namen

Mladinski center KamRa izpolnjuje potrebe občine Radovljica, ki še nima prostora za otroke in mladostnike, kamor bi lahko zahajali v popoldanskih urah. V centru se zbirajo otroci in mladi različnih starostnih skupin. Aktivnosti naslavljajo potrebe in želje mladih. V začetni fazi je to prostor, kjer se mladi zbirajo, aktivno preživljajo prosti čas, dobijo brezplačno učno pomoč, informacije in potrebno podporo.

Dejavnosti v prostem času so pomemben segment v življenju mladostnikov. Vplivajo na oblikovanje identitete, boljše psihofizične sposobnosti, na uspešnejše odpravljanje konfliktov in reševanje življenjskih problemov. Z organiziranjem raznih delavnic, predavanj, družabnih iger, debat, srečanj, razstav kot tudi informiranjem in svetovanjem lahko mladim ponudimo kvalitetne pogoje za aktivno preživljanja prostega časa.

Okolica in strokovna socialna omrežja veliko časa posvetijo mladostnikom, ki so v socialni stiski, ne opazijo pa širše slike. Veliko mladostnikov ima urejeno socialne okoliščine, pa vseeno potrebujejo pozornost, saj imajo primanjkljaj na drugem področju v svojem življenju. Mladostništvo je faza v življenju, kjer se mladi soočajo z raznoraznimi stiskami. Naj se nam stiska zdi majhna ali velika, mladostniku je v tistem trenutku pomembna in potrebuje podporo ali pomoč.

Cilji

Glavni cilj mladinskega centra je nuditi prijeten, varen in ustvarjalen prostor ter široko in pestro ponudbo izven šolskih dejavnosti za mlade in otroke.

Kratkoročni cilji:

povezovanje otrok in mladih preko različnih skupnih aktivnosti.
Izvedene aktivnosti pripravijo mlade na življenjske situacije in naučijo koristnih stvari, ki jih bodo v življenju potrebovali
mladim omogočiti zadovoljevanje različnih potreb: potreb po druženju z vrstniki, samostojnosti, uspehu in doseganju ciljev, po pripadnosti neki skupini ali instituciji, po podpori in po krepitvi in oblikovanju pozitivne samopodobe, po sprejetosti v lokalnem okolju
spodbujanje ustvarjalnega preživljanja prostega časa
nudenje celostne slike oblik socialnih opor in zagotavljanje informacij in znanja, kam po pomoč v določeni situaciji.
priprava mladih na vstop na trg dela, itd
Dolgoročni cilji:

vzpostavitev informativne točke za mlade
Erasmus + točka
združitev vseh formalnih in neformalnih institucij in skupin, ki delujejo na področju mladih in jih povezati v mrežo.
nudenje pomoči pri realizaciji idej, pobud in interesov mladih
aktivnosti, povezane z lokalno mladinsko politiko, bomo v kolikor bo to mogoče izvajali v sodelovanju z lokalnim mladinskim svetom
prizadevanje, da bi aktivnosti mladih dobile ustrezno mesto v lokalni skupnosti,
spodbujanje prostovoljnega dela med mladimi v lokalni skupnosti
izvajanje neformalnega izobraževanja za mlade
trajna prostorsko rešitev mladinskega centra (stara knjižnica) ter stalno proračunsko postavko

Kazalniki

 • redno vključenih 20 otrok in mladostnikov
 • občasno vključenih 30 otrok in mladostnikov
 • tedensko izvedene 3 skupinske delavnice
 • dve uri individualne učne pomoči na dan