O KAMRI

Dlje časa smo opažali, da lokalna skupnost nima primernega prostora za otroke in mladostnike, kamor bi lahko zahajali v popoldanskih urah. Na Ljudsko univerzo Radovljica so se obračali starši osnovnošolcev in srednješolcev, predvsem glede učne pomoči in svetovanja v primeru konkretnih mladostniških težav. Zaradi teh razlogov, pa tudi zaradi pobude Občine Radovljica, ki je v tistem času razvijala Strategijo za mlade, je septembra 2015 na Ljubljanski cesti 19 v Radovljici, v prostorih, kjer v dopoldanskih urah deluje programa PUM-O, začel delovati Mladinski dnevni center KamRa. 

V Mladinskem dnevnem centru KamRa se zbirajo otroci in mladi različnih starostnih skupin. Nudimo jim varen prostor, kjer lahko aktivno preživljajo prosti čas, dobijo brezplačno učno pomoč, informacije in potrebno podporo. Prostor in dejavnosti so namenjene mladim, ki želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova znanja in postati družbeno aktivni.

Glavni cilj mladinskega centra je široka in pestra ponudba izven šolskih dejavnosti za otroke, in različni programi za mlade do 29. let, z namenom  povezovanje otrok in mladostnikov ter motiviranja in aktivacije mladih, predvsem mladih brezposelnih in drugih ranljivih ciljnih skupin. Cilj je tudi vključevanje otrok in mladostnikov v lokalno skupnost.

Dejavnosti v prostem času so pomemben segment v življenju mladostnikov.  Vplivajo na oblikovanje identitete, boljše psihofizične sposobnosti, na uspešnejše odpravljanje konfliktov in reševanje življenjskih problemov. Z organiziranjem raznih delavnic, predavanj, družabnih iger, debat, srečanj, razstav kot tudi informiranjem in svetovanjem lahko mladim ponudimo kvalitetne pogoje za aktivno preživljanja prostega časa.

Dejavnosti so organizirane glede na povpraševanja mladostnikov in mladih, upoštevajo se njihove želje in predlogi.

Udeleženci imajo možnost brezplačne učne pomoči ter individualnega svetovanja.

Več o ciljih in dejavnostih si lahko prebere spodaj.

CILJI

Glavni cilj mladinskega centra je nuditi prijeten, varen in ustvarjalen prostor ter široko in pestro ponudbo izven šolskih dejavnosti za otroke in programov za mlade.

Kratkoročni cilji:

 • povezovanje otrok in mladih preko različnih skupnih aktivnosti
 • izvedene aktivnosti pripravijo mlade na življenjske situacije in naučijo koristnih stvari, ki jih bodo v življenju potrebovali
 • mladim omogočiti zadovoljevanje različnih potreb: potreb po druženju z vrstniki, samostojnosti, uspehu in doseganju ciljev, po pripadnosti neki skupini ali instituciji, po podpori in po krepitvi in oblikovanju pozitivne samopodobe, po sprejetosti v lokalnem okolju
 • spodbujanje ustvarjalnega/aktivnega preživljanja prostega časa
 • nudenje celostne slike oblik socialnih opor in zagotavljanje informacij in znanja, kam po pomoč v določeni situaciji.
 • priprava mladih na vstop na trg dela, itd

Dolgoročni cilji:

 • vzpostavitev informativne točke za mlade
 • Erasmus + točka
 • združitev vseh formalnih in neformalnih institucij in skupin, ki delujejo na področju mladih in jih povezati v mrežo.
 • nudenje pomoči pri realizaciji idej, pobud in interesov mladih
 • aktivnosti, povezane z lokalno mladinsko politiko, bomo v kolikor bo to mogoče izvajali v sodelovanju z lokalnim mladinskim svetom
 • prizadevanje, da bi aktivnosti mladih dobile ustrezno mesto v lokalni skupnosti
 • spodbujanje prostovoljnega dela med mladimi v lokalni skupnosti
 • izvajanje neformalnega izobraževanja za mlade
 • trajna prostorska rešitev mladinskega centra (stara knjižnica)

KAMRA ZA OTROKE

Sodelujemo z: Društvom za zdrav osebnostni razvoj mladih Več, Društvom za organizacijo dogodkov Avantura, s Softball Akademijo (Zavod 364), Centrom za socialno delo Radovljica , Osnovno šolo Antona Janša in Knjižnico A. T. Linharta Radovljica.

Lokacije, kjer se izvajajo aktivnosti: v Radovljici, Lescah, v Mošnjah, Begunjah, na Brezjah

 Dejavnosti:

 • učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč na terenu
 • program angleščine
 • tečaj risanja in slikanja (vodi akademska slikarka Lučka Šparovec)
 • ustvarjalne delavnice
 • kuharske delavnice (zunanji sodelavec, profesionalni kuhar)
 • športne aktivnosti (pohodi, softball – Zavod 364)
 • čarobne bralne urice z Lili
 • druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več)
 • počitniške dejavnosti: program med šolskimi počitnicami; angleški tabor: v organizaciji Društva Več; likovna kolonija; tematski tabor Kamp Avantura
 • »urica za starše«: pogovori in reševanje težav, ki se pojavijo med otroki in starši (vodja centra, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje za delo z otroki in mladostniki v stiski)
 • individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah (vodja centra)
 • možnost uporabe računalnikov
 • bralni kotiček
 • ločene aktivnosti za otroke in mladostnike iz Centra za socialno delo Radovljica
 • ločene aktivnosti za mladostnike iz Osnovne šole Antona Janša

 

KAMRA ZA MLADE DO 29. LET

Dejavnosti:

 • učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah
 • priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno maturo
 • potopisne delavnice
 • jezikovne delavnice (nemščina, angleščina, italijanščina, španščina)
 • angleški teden z naravnimi govorci iz Amerike v sodelovanju z Društvom Več
 • delavnice podjetništva
 • karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve
 • video produkcija, medijska produkcija, videografija
 • tečaj ličenja
 • različne enkratne delavnice (npr. izdelovanje naravne kozmetike, dihalne tehnike)
 • športne aktivnosti (softball, - Zavod 364)
 • tematske delavnice o odnosih (Društvo več)
 • individualni pogovori in svetovanje (vodja centra, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje za delo z mladimi v stiski: reševanje osebnih stisk, povezovanje s strokovnjaki za določene probleme mladih)
 • računalniške delavnice (Word, Excel, PowerPoint)
 • fotografska delavnica Profie SELFIE
 • delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij
 • »Naj bo HOBI tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga, izdelovanje spletnih strani
 • začetni in nadaljevalni tečaj modernega mozaika Trencadis
 • prenova starih koles v Decoupague tehniki
 • »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari
 • možnost uporabe računalnikov
 • v sodelovanju s Klubom Radovljiških študentov: Mladinska revija Čebeln'ak (izdaja 4x letno), CPP predavanja, predavanje iz retorike
 • brezplačne kino vstopnic brezposelnim mladim in mladim brez statusa (sodelovanje z Linhartovo dvorano Radovljica)
 • Info točka na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica ter na Srednji gostinski in turistični šoli

 Erasmus +

 • mlade pošiljamo v tujino ter jih gostimo tudi v Mladinskem centru (Evropska prostovoljna služba – EVS)
 • mladinske izmenjave (avgust 2017- Madžarska – še prosta mesta)
 • projekt Strategic partnership: 2 letni projekt s Poljsko, Madžarsko in Portugalsko: izmenjava dobrih praks in metod dela z mladimi; v projektu bodo imeli mladinski delavci iz lokalne skupnosti možnost učenja dobrih praks pri delu z mladimi, nove metode bodo po mobilnosti predstavili drugim mladinskim delavcem v več delavnicah:
 • potovanje na Portugalsko
 • gostovanje partnerjev v Sloveniji: predstavitev transakcijske analize pri delu z mladimi.